BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                           ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC    
                     TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2018
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KƯ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH VB2CQ KHOÁ 10 NĂM 2017 ĐỢT 2
Stt SBD Họ tên Môn đăng kư Điểm trước phúc khảo Điểm sau phúc khảo Ghi chú
1 0031 Huỳnh Nguyên Duy  Đại cương văn hóa việt nam 4 4 Không thay đổi
2 0048 Nguyễn Tiến Hành  Luật hiến pháp 5 5 Không thay đổi
3 0048 Nguyễn Tiến Hành  Đại cương văn hóa việt nam 5.5 5.5 Không thay đổi
4 0097 Chu Văn Minh  Luật hiến pháp 5 5 Không thay đổi
5 0097 Chu Văn Minh  Đại cương văn hóa việt nam 5 5 Không thay đổi
6 0156 Nguyễn Phương Thủy  Luật hiến pháp 5 5 Không thay đổi
7 0156 Nguyễn Phương Thủy  Đại cương văn hóa việt nam 5.5 5.5 Không thay đổi
8 0165 Đỗ Tiến  Đại cương văn hóa việt nam 5 5 Không thay đổi
9 0165 Đỗ Tiến  Luật hiến pháp 5 5 Không thay đổi
10 0200 Nguyễn Hoàng Vũ  Luật hiến pháp 5.5 5.5 Không thay đổi
11 0200 Nguyễn Hoàng Vũ  Đại cương văn hóa việt nam 4 4 Không thay đổi
12 0203 Nguyễn Thị Thanh Xuân  Đại cương văn hóa việt nam 3 3 Không thay đổi
13 0203 Nguyễn Thị Thanh Xuân  Luật hiến pháp 7.5 7.5 Không thay đổi
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH