BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                           ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC    
                     TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2017
      DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KƯ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH VB2CQ KHOÁ 9 NĂM 2016 ĐỢT 2
Môn đăng kư Điểm trước PK Điểm sau PK
Stt SBD Họ tên Môn 1(Đại cương VHVN) Môn 2(Luật Hiến Pháp) Môn 1(Đại cương VHVN) Môn 2(Luật Hiến Pháp) Môn 1(Đại cương VHVN) Môn 2(Luật Hiến Pháp) Tổng điểm sau PK Ghi chú
1 0045 Đặng Thị Thu Hằng   x x 6 5 6 5 11 Không thay đổi
2 0073 Lê Thị Kim Hường  x   6 4.75 6 4.75 11 Không thay đổi
3 0096 Phùng Hoàng Long    x 5 7.25 5 7.25 12.5 Không thay đổi
4 0097 Thiều Đại Lộc  x   4 8.5 4 8.5 12.5 Không thay đổi
5 0104 Phan Hoàng Nam  x   4 6.25 4 6.25 10.5 Không thay đổi
6 0114 Trần Thị Bích Ngọc  x x 6.5 4 6.5 4 10.5 Không thay đổi
7 0129 Trần Nguyễn Quỳnh Như  x x 5 6.5 5 6.5 11.5 Không thay đổi
8 0135 Lê Vĩnh Phước  x x 3.5 5.5 3.5 5.5 9 Không thay đổi
9 0146 Thái Kim Quy  x x 4.5 6 4.5 6 10.5 Không thay đổi
10 0152 Nguyễn Minh Sơn    x 7 4 7 4 11 Không thay đổi
11 0178 Nguyễn Thị Cẩm Thu  x   7 3.5 7 3.5 10.5 Không thay đổi
12 0184 Nguyễn Phước Thuận  x   5.5 5.5 5.5 5.5 11 Không thay đổi
13 0190 Trương Ngọc Thư   x x 6 5 6 5 11 Không thay đổi
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH